เว็บไซต์ gclub หนึ่งในรูปแบบของการลงทุนยุคใหม่

เว็บไซต์ gclub เป็นหนึ่งในเว็บไซต์เพื่อการลงทุนที่เกิดขึ้นในยุคที่โซเชียลมีเดี่ยกำลังเจริญก้าวหน้าและเข้ามามีบทความในสังความ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองในทุปกระเทศทั่วโลกเป็นอย่างมาก

เว็บไซต์ประเภทนี้ถูกว่ามองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยและกลับกลายเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้และถูกกฎหมายในต่างประเทศ ทั้งยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนั้น ๆ

ได้อย่างมหาศาลเทียบเท่าหรือมากกว่าธุรกิจการท่องเที่ยวแบบปกติธรรมดาทั่วไป เช่นในประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า สปป.ลาว หรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนเพื่อความเสี่ยงและมีผลกำไรตอบแทนในระบบธุรกิจประเภทนี้หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับ เว็บไซต์ gclub

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

แต่กลับมีความพยายามและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ก็มีอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่น้อย เช่นการทำธุรกิจประเทศ Digital Trading หรือ Bit Coin ธุรกิจทั้งสองแบบมีรูปแบบการลงทุนและอัตราผลตอบแทนและวิธีการลงทุนเหมือนกับเว็บไซต์ gclub 

เว็บไซต์ gclub

ทั้งสองรูปแบบธุรกิจที่กล่าวถึงคือ Digital Trading และ Bit Coin มีการลงทุนที่เปิดให้นักลงทุนวางเงินลงทุนบนพื้นฐานของความเสี่ยงเช่นกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ไม่มั่นคง อัตราการจ่ายเงินรางวัลขึ้น ๆ ลง ๆ ตลอดเวลา

ซึ่งต่างกับเว็บไซต์ gclub ที่มีอัตราการจ่ายเงินรางวัลแต่ละประเภทของรูปแบบการลงทุนที่แน่นอนกว่ามาก ในขณะที่การลงในเว็บไซต์ gclub อยู่ในรูปแบบของการทำนายผลของเหตุการณ์ในอนาคต หรือการเข้าร่วมแข่งขันเกมเพื่อพิชิตเงินรางวัล

ซึ่ง Digital Trading และ Bit Coin ก็เป็นการลงทุนโดยการทำนายผลของเหตุการณ์ในอนาคตช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งว่า รูปแบบของการเคลื่อนไขดังชีราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ในแต่ต่อไปจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะจุดที่เริ่มการทำนาย เช่นกัน

ความเหมือนที่แตกต่างกันระหว่าง Digital Trading , Bit Coin และเว็บไซต์ gclub แท้จริงแล้วอยู่ที่มุมมองและบรรทัดฐานของคนในสังคม ของคนที่มีอำนาจทางสังคมมากกว่าที่จะค่อยชี้นำและตัดสินว่าสิ่งใดจะถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

ทั้งๆ ที่ธุรกิจการลงทุนทั้งสามประเภทนี้มีรูปแบบการลงทุน เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่ไม่แตกต่างกันเลย

Credit ufa877

Author: Cecil Ray